2201_Scan_jaarrekening_Vriendenstochting_2021_blad_1.pdf

2201_Scan_jaarrekening_vriendenstichting_2021_blad_2.pdf

Jaarverslag 2021

Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk

Inleiding
Na de start in 2016 van de Vriendenstichting strooide de Corona Pandemie, evenals in 2020, ook in 2021 helaas roet in het eten.

Het gehele jaar werd er door de Overheid of een lock-down afgekondigd of de maatregelen werden maar deels versoepeld. Hierdoor hebben wederom alle concerten, op één na, geen doorgang kunnen vinden. Omdat ook de anderhalve-regel maatregel het hele jaar van kracht was, was het geen optie om een concert te organiseren omdat er dan maar 20 mensen in de kerk konden plaatsnemen. Dit zou dan veel te weinig opbrengsten geven. Tevens trad er nog een tweede variant van het virus op, de Omnikron-variant. Alhoewel deze variant geen zwaar ziektebeeld teweeg bracht, bleven toch de coronamaatregelen van kracht.

Bestuur
Het bestuur is ongewijzigd gebleven en bestaat uit 6 personen, t.w. Klaas Westerbeek, voorzitter. Frieda van Geest, secretaris. Yvonne de Jager, financiën/publicaties. Loes Schut, concertagenda. Henk Lenselink, contact middenstand en beheer horeca. Humphrey Ottenhof, adviserend lid. Yvonne de Jager zal, vanwege persoonlijke omstandigheden, in het vervolg niet meer kunnen helpen bij de concerten maar zal wel de vergaderingen bijwonen en de financiën blijven beheren.

Concerten
In 2021 heeft er 1 concert plaatsgevonden. Rose île trad op 18 oktober op en het was een sfeervol concert. Goede muzikanten die prachtige muziek maakten. Er waren ca. 45 bezoekers. De overige concerten gingen niet door i.v.m. de coronamaatregelen.

De volgende concerten stonden op het programma in 2021:

 • Zondagmiddag 19 april 2020                  : Double 2
 • Zondagmiddag 28 juni 2020                   : Popkoor Repeat
 • Zondagmiddag 18 oktober 2020             : Rose île (wel doorgegaan)
 • Zondagmiddag 13 december 2020          : Popkoor A Sign of Friendship

De meeste concerten zijn doorgeschoven naar 2022. Double 2 wordt voor 2025 gecontracteerd (als de Historische Kring een gemeentelijke subsidie aanvraagd en de Vriendenstichting daarin meedeelt) omdat Westervoort dan de 80-jarige bevrijding zal vieren.

Concertagenda 2022

 • 26 juni 2022            : Popkoor Repeat
 • 16 oktober 2022      : zeer waarschijnlijk: duo Lenneke en Martin
 • 11 december 2022   : Popkoor Sign of Friendship

Planning concerten 2023 onder voorbehoud

 • Maart 2023        : Lingewaards Mannenkoor (€ 300,=)
 • Juni 2023        : Indische middag mnet band en hapjes
 • Oktober 2023 :  nog te bepalen
 • December 2023 : nog te bepalen

Algemeen
Op 11 september was er Open Monumentendag en was er een Liemerse fietstocht die ook het kerkgebouw aandeed. Buiten stond een standje van de Vriendenstichting, waar jam en honing werd verkocht. De helft van de opbrengst was bestemd voor de Vriendenstichting. Dit is door het bestuur erg gewaardeerd.Ook heeft het bestuur een gezellige borrel gehad bij Huis ter West. Omdat we elkaar zo weinig zagen, was dit een leuk moment om eens bij te praten.

Vergaderingen
De Vriendenstichting heeft in 2021 2x vergaderd. De  vergaderingen waren fysiek en vonden op 26 augustus 2021 en op 11 november 2021 plaats.

Donateurs en Vrienden
In 2021 is de stand 47 donateurs en 3 sponsors.

Medio 2021 is, evenals in 2020, een bericht verstuurd naar de Vrienden of zij wederom voor 2021 de toegezegde bijdrage willen betalen. Het overgrote deel heeft hun bijdrage overgemaakt. Daar is de Vriendenstichting heel dankbaar voor!

Publiciteit
Er heeft een artikel in de krant gestaan, dat de concerten van de Vriendenstichting in 2020 geen doorgang vinden. Daarna heeft er een zeer positief en groot artikel met foto in de Westervoort Post van 2 december 2020 gestaan over het concertprogramma van 2021.

Westervoort in Beweging/Kerstmarkt
De Kerstmarkt is ook in 2021 niet doorgegaan.

Horecavergunning
De ontheffing voor het schenken van wijn en bier is ook in 2021 geldig.

Financien/begroting en jaarrekening/ANBI
Op 1 juli 2019 is de ANBI-status verkregen. Voor vrienden en donateurs is de gift aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. 

De jaarrekening 2021 is opgemaakt en goedgekeurd. We sluiten 2021 af met een positief resultaat van € 1.542. Een belangrijk onderdeel van het resultaat is de jaarlijkse bijdrage van de Vrienden, namelijk € 1.295. Door de coronamaatregelen bleven de opbrengsten uit concerten en andere activiteiten beperkt tot één concert in oktober en de verkoop van diverse producten tijdens de open monumentendag in september. De opbrengst van deze twee activiteiten bedroeg € 703. Tegenover deze opbrengsten staan de kosten voor het organiseren van een concert en onze vaste jaarlijkse kosten, zoals bankkosten, totaal € 456.

In 2020 en 2021 heeft geen gesprek plaatsgevonden met het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente vanwege de Corona pandemie. Dit gesprek zal nu in 2022 worden belegd.

Subsidies
De Stichting gaat zich richten op het verkrijgen van subsidies voor b.v. een licht- en geluidsinstallatie. Ook kunnen er subsidies aangevraagd worden bij Leven in de Liemers. In 2022 gaat het bestuur zich hierover buigen.

Vooruitzichten 2022
Gelukkig is per 1 maart 2022 de Coronapandemie ten einde gekomen en zijn praktisch alle maatregelen afgeschaft. Op het moment van het samenstellen van dit jaarverslag zal vanaf juni weer het eerste concert gaan plaatsvinden.

Tot slot
Dit is het vijfde jaarverslag sinds de officiële oprichting van de Vriendenstichting in 2017.

Opgesteld door        : Frieda van Geest
Vastgesteld op         : 1 april 2022

Voetnoot:
Ontwikkelingen na de balansdatum.
Dit jaarverslag is opgesteld in het voorjaar van 2022. Na twee jaren van zeer beperkte activiteiten door de coronacrisis kunnen we weer plannen maken en starten we op 26 juni 2022 weer met onze concerten. De verwachting is dat de inkomsten uit concerten dan weer zullen toenemen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan het bestuur van de Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk                                                                         Westervoort.

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 6 van de statuten bied ik u hierbij het FINANCIEEL VERSLAG OVER HET JAAR 2020 aan.

Dit verslag bestaat uit:

- balans per 31 december 2020
- overzicht van baten en lasten 2020

Y.L.W. de Jager-Reder.                                                                                                                       penningmeester.

     1. Algemeen

De stichting is opgericht bij notariële akte van 14 september 2018.

     2. BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Omschrijving (bedragen in euro’s)

Activa

Passiva

Kas

561

 

Bank

5.608

 

Subsidie gemeente Westervoort bevrijdingsconcert

   

             1.120

Eigen vermogen

 

            5.049

 

6.169

            6.169

 

   

Toelichting balansposten:
Kas: In 2020 is door het achterwege blijven van concerten geen gebruik gemaakt van kasgeld.
Bank: De Vriendenstichting heeft een bankrekening bij de Rabobank.
Subsidie gemeente Westervoort: dit bedrag is ontvangen als bijdrage voor de organisatie van een bevrijdingsconcert in maart 2020. Dit concert kon echter door het uitbreken van Covid-19 geen doorgang vinden. Het geld blijft op de balans staan om in 2021 in te zetten voor een herdenkingsconcert. Mocht dat ook in 2021 geen doorgang vinden, dan zal het geld aan de gemeente Westervoort worden terug betaald.

Eigen Vermogen: De Vriendenstichting sluit het jaar 2020 af met een eigen vermogen van totaal € 5.049, namelijk het saldo eigen vermogen per 31-12-2019  € 4.206 vermeerderd met het positieve resultaat van 2020, totaal € 843.

        3. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2020

 
       

Omschrijving (bedragen in euro’s)

Lasten

Baten

 

Bankkosten

175

 

Kosten website 

242

 

Kosten bestuur

75

 

Honoraria en inkoop catering concerten

0

 

Bijdragen vrienden

 

1.335

Opbrengst activiteiten en concerten

 

0

Positief resultaat 2020

843

 
 

1.335

1.335

       
   
               

Toelichting overzicht baten en lasten:

Kosten website: de kosten voor het technisch onderhoud van de website bedroegen € 242.
Honoraria musici en inkoop catering concerten: in 2020 zijn geen concerten georganiseerd door de COVID-19 maatregelen.
Bijdragen Vrienden: we hebben in 2020 46 Vrienden verzocht hun jaarlijkse bijdrage te betalen. Uiteindelijk hebben 40 Vrienden hun donatie voldaan.  De penningmeester heeft degenen, die niet hebben betaald, meerdere keren per mail benaderd.  Drie sponsors hebben een financiële bijdrage geleverd. In het bedrag van € 1.335 zit een nagekomen betaling over 2019 van € 25.

Opbrengst activiteiten en concerten: geen

Positief resultaat 2020: over 2020 behaalden we een positief resultaat van € 843, onder te verdelen in:

 • Bijdragen Vrienden: € 335
 • Exploitatieresultaat: - €   492 (negatief )

Westervoort, 1 juni 2021

Voorzitter,                                             Secretaris,                                      Penningmeester,

Klaas Westerbeek.                              Frieda van Geest.                           Yvonne de Jager.

 

VERSLAG VAN DE SECRETARIS

Jaarverslag 2020

Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk

Inleiding
Na de start in 2016 van de Vriendenstichting strooide de Corona Pandemie in 2020 helaas roet in het eten.

Half maart 2020 werd er door de overheid een lock-down periode ingezet, die uiteindelijk het hele jaar heeft geduurd. Hierdoor hebben alle concerten geen doorgang kunnen vinden. Er mochten geen concerten plaatsvinden omdat het virus erg besmettelijk bleek en er veel doden te betreuren waren.

Bestuur
Het bestuur is ongewijzigd gebleven en bestaat uit 6 personen, t.w. Klaas Westerbeek, voorzitter. Frieda van Geest, secretaris. Yvonne de Jager, financiën/publicaties. Loes Schut, concertagenda. Henk Lenselink, contact middenstand en beheer horeca. Humphrey Ottenhof, adviserend lid.

Concerten
In 2020 vonden er geen concerten plaats.

De volgende concerten stonden op het programma in 2020:
Concerten 2020

 • Zondagmiddag 19 april 2020                  : Double 2
 • Zondagmiddag 28 juni 2020                   : Repeat
 • Zondagmiddag 18 oktober 2020             : Rose île
 • Zondagmiddag 13 december 2020         : Popkoor A Sign of Friendship

Alle concerten moesten worden afgezegd i.v.m. de corona pandemie. Alle gecontracteerden hadden hiervoor begrip en de meeste concerten zijn een jaar opgeschoven. Het concert op 19 april 2020 van Double 2 stond in het teken van 75-jaar bevrijding! Hiervoor heeft de Vriendenstichting een subsidie verkregen van de Gemeente Westervoort. Omdat in de loop van 2021 bleek dat in 2021 de bevrijdingsfeesten ook niet doorgaan, is een overleg gestart met de gemeente en is het subsidiebedrag weer teruggestort aan de Gemeente Westervoort. Dit concert gaat dus helemaal niet door, maar wordt misschien in 2025 weer in het programma opgenomen. De Bevrijdingsfeesten zullen nu plaatsvinden in 2025.

Planning concerten 2021 onder voorbehoud

 1. 18 april 2021                    : Double 2 (afgezegd)
 2. 13 of 20 juni 2021            : Repeat (afgezegd)
 3. 17 Oktober 2021               : Rose île
 4. 12 December 2021           : Popkoor A Sign of Friendship

Algemeen
Op 27 april 2020 werd aan de voorzitter Klaas Westerbeek een lintje uitgereikt door de Burgemeester van Westervoort Arend van Hout. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een felicitatie die hem zeer gegund is vanwege zijn jarenlange vrijwilligerswerk op allerlei gebied. Gelukkig kon deze uitreiking plaatsvinden in de Werenfriedkerk. echter met zeer weinig genodigden op 1,5 m. afstand. Daarna werd er in de tuin van de kerk koffie geschonken met gebak.

Vergaderingen
De Vriendenstichting heeft in 2020 2x vergaderd. De eerste vergadering was nog fysiek en vond op 25 februari 2020 plaats. De vergadering op  6 mei 2020 was digitaal via Skype.

Donateurs en Vrienden
In 2020 zijn er vier vrienden bijgekomen en is er 1 sponsor afgevallen. Nu is de stand 50 donateurs en 3 sponsors.

In juni 2020 is een bericht verstuurd naar de Vrienden of zij toch voor 2020 de toegezegde bijdrage willen betalen. Het overgrote deel heeft haar bijdrage overgemaakt.

Publiciteit
Er heeft een artikel in de krant gestaan, dat de concerten van de Vriendenstichting in 2020 geen doorgang vinden. Daarna heeft er een zeer positief en groot artikel met foto in de Westervoort Post van 2 december 2020 gestaan over het concertprogramma van 2021.

Westervoort in Beweging/Kerstmarkt
De Kerstmarkt is ook niet doorgegaan.

Horecavergunning
De ontheffing voor het schenken van wijn en bier is ook in 2020 geldig.

Financien/begroting en jaarrekening/ANBI
Op 1 juli 2019 is de ANBI-status verkregen. Voor vrienden en donateurs is de gift aftrekbaar bij de inkomstenbelasting.

De jaarrekening 2020 is opgemaakt en goedgekeurd. Er is een positief resultaat in 2020 maar het exploitatieresultaat is negatief. Dankzij de bijdragen van de Vrienden en de Sponsors konden we het jaar toch afsluiten met een positief resultaat van € 843,00.   Voorgesteld wordt om in 2021 een afdracht te doen aan de kerk t.b.v. restauratie van het Noorddak als bijdrage in de kosten.

In 2020 heeft geen gesprek plaatsgevonden met het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente vanwege de Corona pandemie. Dit gesprek zal nu in 2021 worden belegd.

Subsidies
De Stichting gaat zich richten op het verkrijgen van subsidies voor b.v. een licht- en geluidsinstallatie. Ook kunnen er subsidies aangevraagd worden bij Leven in de Liemers. In 2021 gaat het bestuur zich hierover buigen.

Vooruitzichten 2021
De Coronapandemie houdt Nederland nog in zijn greep en er zijn kleine vooruitzichten dat halverwege 2021, onder voorwaarden, er weer evenementen mogen plaatsvinden. Omdat bij het samenstellen van dit jaarverslag er nog geen zekerheid is, moet worden afgewacht of de concerten in oktober en december doorgang kunnen vinden.

Tot slot
Dit is het vierde jaarverslag sinds de officiële oprichting van de Vriendenstichting in 2017.

Opgesteld door: Frieda van Geest

Vastgesteld op : 1 juni 2021

Voetnoot:

Ontwikkelingen na de balansdatum.
Dit jaarverslag is opgesteld in het voorjaar van 2021 na de balansdatum. Daarna kwam het Coronatijdperk en is de planning van de concerten in 2021 bijgesteld. Zoals het er nu naar uitziet, zullen er in 2021 beperkt opbrengsten uit concerten zijn.

Aan het bestuur van de Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk Westervoort.
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 6 van de statuten bied ik u hierbij het financieel verslag over het jaar 2019 aan.

Dit verslag bestaat uit:
- balans per 31 december 2019
- overzicht van baten en lasten 2019.

Y.L.W. de Jager-Reder. penningmeester.

Inleiding

Na de start in 2016 is de Vriendenstichting in 2019 voortvarend verder gegaan.

Er hebben in 2019 wederom vier concerten plaatsgevonden. Dit jaar was niet zo succesvol als de voorgaande jaren. Er waren minder bezoekers, op de concertdagen vonden soms andere belangrijke evenementen plaats, zoals b.v. Muziek in de tuin, zodat we vaste bezoekers moesten missen. De opbrengsten waren daardoor een stuk minder.

Het aantal Vrienden is met 4 toegenomen maar er wel is 1 sponsor weggevallen. Er zijn nu 3 sponsors. Jammer is dat niet alle vrienden, ondanks herhaalde verzoeken, hebben betaald.

Er vonden 4 vergaderingen plaats in 2019 in het Paalmanhuis te Westervoort.

Financieel verslag van 2018

Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk

Inleiding
Na de start in 2016 heeft de Vriendenstichting in 2018 eindelijk zijn beslag gekregen. De Statuten zijn gepasseerd bij de notaris en een gebruikersovereenkomst is opgesteld en getekend door Het College van Kerkrentmeesters en het bestuur van de Vriendenstichting. Inschrijving heeft plaatsgevonden bij de Kamer van Koophandel en er is een rekeningnummer geopend bij de RABO bank.

Tevens zijn er in 2018 wederom een vier-tal succesvolle concerten geweest.

De Vriendenstichting raakt steeds meer bekend bij de inwoners van Westervoort maar zal nog verder worden uitgebouwd de komende jaren.