Financieel verslag van 2018

Balans per 31-12-2018:

 Omschrijving (bedragen in euro’s)

 

Activa

Passiva

Kas

1.355

 

Bank

1.874

 

Vorderingen (kortlopend)

210

 

Nog te betalen

 

91

Eigen vermogen

 

3.348

 

3.439

3.439

 

   

Toelichting balansposten:

Kas: bij de concerten kan alleen met kasgeld worden betaald. Het kassaldo bestaat uit de opbrengst van het Kerstconcert en een vast bedrag aan wisselgeld.
Bank: De Vriendenstichting heeft een bankrekening bij de Rabobank.
Vorderingen: bijdragen Vrienden, die betrekking hadden op 2018, maar per bank ontvangen zijn in januari 2019.
Nog te betalen: de uitgaven vonden plaats in 2018, maar de betalingen zijn in januari 2019 verwerkt.
Eigen Vermogen: De Vriendenstichting sluit het jaar 2018 af met een eigen vermogen van totaal € 3.348, als volgt onderverdeeld:              

  • Resultaat 2017: totaal € 843.
  • Resultaat 2018: totaal €2.505.  

 Meerjarenbegroting 2019-2021 Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk

 

2019

 

2020

 

2021

 

Omschrijving ( bedragen in euro's)

Lasten

Baten

 

Lasten

Baten

 

Lasten

Baten

 

Kosten website

300

   

300

   

55

   

Bankkosten

180

   

180

   

180

   

Kosten kaartjes

140

   

140

   

140

   

Aanschaf banner

100

   

-

   

-

   

Inkoop catering concerten

250

   

250

   

250

   

Honoraria en bloemen concerten

800

   

800

   

800

   

Bijdragen vrienden en sponsors

 

1.500

   

1.500

   

1.500

 

Opbrengst activiteiten en concerten

 

2.700

   

2.700

   

2.700

 

Positief resultaat

2.430

   

2.530

   

2.775

   

Totaal

4.200

4.200

 

4.200

4.200

 

4.200

4.200

 
                   

Toelichting.

Kosten website: de kosten voor het technisch onderhoud van de website zijn in 2019 en 2020 245 euro per jaar. Deze kosten zijn incidenteel; alleen van toepassing in 2019 en 2020. De jaarlijkse structurele kosten bedragen 55 euro.
Kosten kaartjes: het ontwerpen en drukken van de toegangskaarten.
Aanschaf banner: de aanschaf staat gepland voor 2019.
Inkoop catering concerten: de catering gebeurt volledig in eigen beheer.
Honoraria en bloemen concerten: vergoedingen voor de musici. We streven ernaar de kosten voor de concerten zo laag mogelijk te houden.
Bijdragen vrienden en sponsors: per1 januari 2018 bedroeg het aantal Vrienden 46. Daarnaast zijn er vier sponsors. In 2019 streven we naar een stijging van het aantal Vrienden met minimaal vier. Daar is in de begroting rekening mee gehouden. Uiteraard hopen we ook het aantal sponsors uit te breiden.
Opbrengst activiteiten en concerten: in 2019 zullen, net als in 2018, vier concerten worden gehouden, verdeel over het jaar.
De opbrengsten zijn bedoeld als bijdrage voor de instandhouding van de Werenfriedkerk in Westervoort.  Vanaf de jaarrekening 2019 geven we bij de resultaatbestemming aan welk deel afgedragen zal worden aan het College van Kerkrentmeesters van de Werenfriedkerk als bijdrage voor het onderhoud van de kerk.  Daarbij zal jaarlijks gekeken worden welk deel van het vermogen ter beschikking blijft van de Vriendenstichting als stamvermogen.

Westervoort, 1 juli 2019

  1. Y de Jager, penningmeester.