Inleiding

Na de start in 2016 is de Vriendenstichting in 2019 voortvarend verder gegaan.

Er hebben in 2019 wederom vier concerten plaatsgevonden. Dit jaar was niet zo succesvol als de voorgaande jaren. Er waren minder bezoekers, op de concertdagen vonden soms andere belangrijke evenementen plaats, zoals b.v. Muziek in de tuin, zodat we vaste bezoekers moesten missen. De opbrengsten waren daardoor een stuk minder.

Het aantal Vrienden is met 4 toegenomen maar er wel is 1 sponsor weggevallen. Er zijn nu 3 sponsors. Jammer is dat niet alle vrienden, ondanks herhaalde verzoeken, hebben betaald.

Er vonden 4 vergaderingen plaats in 2019 in het Paalmanhuis te Westervoort.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 6 personen, t.w. Klaas Westerbeek, voorzitter. Frieda van Geest, secretaris. Yvonne de Jager, financiën/publicaties. Loes Schut, concertagenda. Henk Lenselink, beheer horeca. Humphrey Ottenhof, adviserend lid.

Concerten

In 2019 vonden 4 concerten plaats.

  • Promconcert op 22 maart 2019

Op deze vrijdagavond vindt, net zoals de voorgaande jaren, een Promconcert plaats, een meezingconcert met verschillende muzikanten; Paul Mulder, band van Humphrey met zangeres en Marius op het orgel. Het is niet zo’n succesvol concert en niet uitverkocht. Orgelspel samen met zangeres was geen goede combinatie en er werd niet veel meegezongen. Voor dit concert was een lichtinstallatie ingehuurd tegen een vriendenprijs van Luuk de Groot.

Afgesproken wordt om in het vervolg het Promconcert op een zondagmiddag te houden en niet meer op een vrijdagavond. Op zondag trekt een concert meer bezoekers.

  • Midzomerconcert op 23 juni 2019

De formatie Groot Hart treedt op. Een viermans formatie, die Hollandse popmuziek speelt en zingt. Dit concert is ook geen succes, het geluid is veel te hard en kon ook niet zachter worden ingesteld. Het kerkgebouw leent zich niet voor een band i.v.m. de akoestiek. Ook waren er, mede door het prachtige weer en het evenement “Muziek in de Tuin” te weinig mensen aanwezig.

  • Herfstconcert op 20 oktober 2019

Bij het Herfstconcert treedt Paul Mulder op met zijn eigen repertoire en met gesproken tekst tussendoor. Hij trekt altijd een speciaal publiek, maar er waren wederom te weinig mensen in de kerk. De microfoon liet te wensen over en Paul was daardoor vaak moeilijk te verstaan.

  • Kerstconcert op 15 december 2019

Voor dit theater concert is Carla Herftlerkamp gecontracteerd. Zij zingt prachtig en wordt begeleid door twee musici. Jammer is dat zij leerlingen van haar muziekschool heeft gevraagd ook te zingen, waardoor Carla zelf weinig heeft gezongen. Dit was tegen de gemaakte afspraken.

De Protestantse Kerk heeft een kerststallen-tentoonstelling georganiseerd uit de gehele wereld en deze zijn ook te zien tijdens het concert. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het toezicht.

Algemeen

Helaas viel het aantal bezoekers tegen bij alle vier concerten in 2019. Er wordt onderzocht op welke manier we zoveel mogelijk bezoekers kunnen trekken met een gevarieerd aanbod van muzikanten en een programma dat in de kerk tot zijn recht komt!

De akoestiek in de kerk noodzaakt ons te constateren dat niet alle soorten muziek tot hun recht komen.

 

Vergaderingen

De Vriendenstichting heeft in 2019 4x vergaderd. De vergaderingen verlopen in een goede sfeer. In 2020 zal weer een vergadering met de Commissie van Aanbeveling worden belegd. De vorige vergadering in 2018 leidde tot een vruchtbare uitwisseling van  ideeën. Deze ideeën zijn in 2019 deels uitgevoerd met als resultaat een integraal onderdeel (Bevrijdingsconcert) in de herdenkingsperiode van 75 jaar vrijheid, dat in 2020 zal plaatsvinden!

Donateurs en Vrienden

In 2019 zijn er vier vrienden bijgekomen en is er 1 sponsor afgevallen. Nu is de stand 47 vrienden en 3 sponsors.

In november is voor het eerst een nieuwsbrief naar de vrienden en sponsors gestuurd. In het vervolg zal er ieder jaar een nieuwsbrief worden opgesteld en verzonden.

Publiciteit

In 2019 is veel gepubliceerd in de plaatselijke kranten, facebook, e.d. Ook is Karlo Bolder (Westervoort Plaza) altijd bereid om persberichten te plaatsen voor de Vrienden-stichting. Er zijn goede contacten met de kranten. De website wordt nauwelijks gebruikt om kaartjes te reserveren voor een concert. Dat is jammer en daar wordt in 2020 meer aandacht aan besteed.

Er zijn 2 banners aangeschaft om bij de kerk neer te zetten, zodat herkenbaar is dat er een concert van de Vriendenstichting plaatsvindt.

Westervoort in Beweging/Kerstmarkt

De Vriendenstichting heeft ook in 2019, in een kraam van de Protestantse Gemeente Westervoort tijdens de kerstfair op het Dorpsplein, reclame gemaakt voor de Stichting. Door middel van een flyer is de Vriendenstichting onder de aandacht gebracht en men kon zich inschrijven als donateur of als vriend. Tot extra vrienden heeft dit echter niet geleid.

Horecavergunning

De ontheffing voor het schenken van wijn en bier is ook in 2019 geldig.

Financien/begroting en jaarrekening/ANBI

Het afgelopen jaar bleven de inkomsten van de Vriendenstichting achter vanwege het matig aantal bezoekers en de bijbehorende drankverkoop. Ook door het wegvallen van een sponsor moeten de entreekaartjes nu worden betaald. Afgesproken is om te bekijken of de kaartjes in eigen beheer kunnen worden gedrukt.

Op 1 juli 2019 is ook de ANBI-status verkregen. Voor vrienden en donateurs is de gift aftrekbaar bij de inkomstenbelasting.

De jaarrekening 2019 is opgemaakt en goedgekeurd. Er is een positief resultaat in 2019 maar het exploitatieresultaat is negatief. Dankzij de bijdragen van de Vrienden en de Sponsors konden we het jaar toch afsluiten met een positief resultaat van € 857,00.   Voorgesteld wordt om in 2021 een afdracht te doen aan de kerk t.b.v. restauratie van het Noorddak als bijdrage in de kosten.

Voor het eerst heeft op 1 mei 2019 een gesprek plaatsgevonden met het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente. De jaarverslagen van 2017 en 2018 zijn besproken alsmede het financieel verslag 2018, de begroting 2019 en meerjarenbegroting. Het CvK was tevreden en dit gesprek zal 1x per jaar plaatsvinden.

Subsidies

De Stichting gaat zich richten op het verkrijgen van subsidies voor b.v. een licht- en geluidsinstallatie. Ook kunnen er subsidies aangevraagd worden bij Leven in de Liemers. In 2020 gaat het bestuur zich hierover buigen.

Vooruitzichten 2020

De Gemeente Westervoort stelt een subsidie beschikbaar voor een concert dat in het teken staat van de 75-jarige herdenking van de bevrijding. Het bestuur heeft op 11 november 2019 hiervoor een aanvraag ingediend bij de Gemeente. Voor dit concert is op voorhand Double2 al gecontracteerd. Dit concert komt in de plaats van het jaarlijkse Promconcert.

De agenda voor 2020 is goed gevuld en de verwachting is dat deze concerten meer geld gaan opbrengen dan in 2019. Zie voetnoot.

 

Tot slot

Dit is het derde jaarverslag sinds de officiële oprichting van de Vriendenstichting in 2017.

Opgesteld door: Frieda van Geest

Vastgesteld op : 1 juni 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voetnoot:

Ontwikkelingen na de balansdatum

Dit jaarverslag is opgesteld in het voorjaar van 2020 na de balansdatum. Daarna kwam het Coronatijdperk en is de planning van de concerten in 2020 bijgesteld. Zoals het er nu naar uitziet, zullen er in 2020 geen opbrengsten zijn.