Aan het bestuur van de Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk Westervoort.
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 6 van de statuten bied ik u hierbij het financieel verslag over het jaar 2019 aan.

Dit verslag bestaat uit:
- balans per 31 december 2019
- overzicht van baten en lasten 2019.

Y.L.W. de Jager-Reder. penningmeester.

1 Algemeen

De stichting is opgericht bij notariële akte van 14 september 2018.

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Omschrijving (bedragen in euro’s)

Activa

Passiva

Kas

440

 

Bank

3.660

 

Nog te ontvangen

120

 

Nog te betalen

 

15

Eigen vermogen

 

4.205

 

4.220

4.220

 

   

 Toelichting balansposten:

Kas: bij de concerten kan alleen met kasgeld worden betaald. Het kassaldo bestaat voor het grootste deel uit een vast bedrag aan wisselgeld.

Bank: De Vriendenstichting heeft een bankrekening bij de Rabobank.

Nog te ontvangen: een deel van de opbrengst verkoop kaartjes Kerstconcert. De kasontvangst is in 2020 verwerkt.

Nog te betalen: bankkosten periode 12 heeft betrekking op 2019. De betaling heeft in 2020 plaatsgevonden.

Eigen Vermogen: De Vriendenstichting sluit het jaar 2019 af met een eigen vermogen van totaal          € 4.205, namelijk het saldo eigen vermogen per 31-12-2018 € 3.348 vermeerderd met het positieve resultaat van 2019, totaal € 857.

  

3. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2019

       

Omschrijving (bedragen in euro’s)

Lasten

Baten

 

Aanschaf banner

271

 

Drukkosten entreekaartjes

203

 

Bankkosten

175

 

Kosten website 

242

 

Kantoorbenodigdheden

10

 

Honoraria en inkoop catering concerten

1305

 

Bijdragen vrienden

 

1.245

Opbrengst activiteiten en concerten

 

1.818

Positief resultaat 2019

857

 
 

3.063

3.063

       
   
               

Toelichting overzicht baten en lasten:

Aanschaf banner: om de zichtbaarheid van de Stichting te vergroten bij de concerten en o.a. de jaarlijkse braderie had het bestuur besloten een banner aan te schaffen. Dit betreft een eenmalige uitgave.

Drukkosten toegangskaartjes: dit betreft de kosten voor het drukken van de toegangskaartjes voor vier concerten.

Kosten website: de kosten voor het technisch onderhoud van de website bedroegen € 242. Deze kosten komen alleen in 2020 nog een keer terug.  

Honoraria musici en inkoop catering concerten: in 2019 vonden vier concerten plaats.  Aan honoraria is totaal € 1.210 betaald. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor de inkoop van de consumpties, totaal            € 95.

Bijdragen Vrienden: we hebben in 2019 47 Vrienden verzocht hun jaarlijkse bijdrage te betalen. Uiteindelijk hebben 40 Vrienden hun donatie voldaan.  De penningmeester heeft degenen, die niet hebben betaald, meerdere keren per mail benaderd.  Drie sponsors hebben een financiële bijdrage geleverd.

Opbrengst activiteiten en concerten: de opbrengst uit de kaartverkoop en catering bij vier concerten in 2019. De opbrengst uit catering bedroeg € 317, de opbrengst uit de kaartverkoop € 1.501.

Positief resultaat 2019: over 2019 behaalden we een positief resultaat van € 857, onder te verdelen in:

  • Bijdragen Vrienden: € 245
  • Exploitatieresultaat: - €   388 (negatief )

Westervoort, 14-2-2020

Voorzitter,                                                                            Penningmeester,

Klaas Westerbeek.                                                              Yvonne de Jager.

 
What do you want to do ?
New mail