2201_Scan_jaarrekening_Vriendenstochting_2021_blad_1.pdf

2201_Scan_jaarrekening_vriendenstichting_2021_blad_2.pdf

Jaarverslag 2021

Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk

Inleiding
Na de start in 2016 van de Vriendenstichting strooide de Corona Pandemie, evenals in 2020, ook in 2021 helaas roet in het eten.

Het gehele jaar werd er door de Overheid of een lock-down afgekondigd of de maatregelen werden maar deels versoepeld. Hierdoor hebben wederom alle concerten, op één na, geen doorgang kunnen vinden. Omdat ook de anderhalve-regel maatregel het hele jaar van kracht was, was het geen optie om een concert te organiseren omdat er dan maar 20 mensen in de kerk konden plaatsnemen. Dit zou dan veel te weinig opbrengsten geven. Tevens trad er nog een tweede variant van het virus op, de Omnikron-variant. Alhoewel deze variant geen zwaar ziektebeeld teweeg bracht, bleven toch de coronamaatregelen van kracht.

Bestuur
Het bestuur is ongewijzigd gebleven en bestaat uit 6 personen, t.w. Klaas Westerbeek, voorzitter. Frieda van Geest, secretaris. Yvonne de Jager, financiën/publicaties. Loes Schut, concertagenda. Henk Lenselink, contact middenstand en beheer horeca. Humphrey Ottenhof, adviserend lid. Yvonne de Jager zal, vanwege persoonlijke omstandigheden, in het vervolg niet meer kunnen helpen bij de concerten maar zal wel de vergaderingen bijwonen en de financiën blijven beheren.

Concerten
In 2021 heeft er 1 concert plaatsgevonden. Rose île trad op 18 oktober op en het was een sfeervol concert. Goede muzikanten die prachtige muziek maakten. Er waren ca. 45 bezoekers. De overige concerten gingen niet door i.v.m. de coronamaatregelen.

De volgende concerten stonden op het programma in 2021:

 • Zondagmiddag 19 april 2020                  : Double 2
 • Zondagmiddag 28 juni 2020                   : Popkoor Repeat
 • Zondagmiddag 18 oktober 2020             : Rose île (wel doorgegaan)
 • Zondagmiddag 13 december 2020          : Popkoor A Sign of Friendship

De meeste concerten zijn doorgeschoven naar 2022. Double 2 wordt voor 2025 gecontracteerd (als de Historische Kring een gemeentelijke subsidie aanvraagd en de Vriendenstichting daarin meedeelt) omdat Westervoort dan de 80-jarige bevrijding zal vieren.

Concertagenda 2022

 • 26 juni 2022            : Popkoor Repeat
 • 16 oktober 2022      : zeer waarschijnlijk: duo Lenneke en Martin
 • 11 december 2022   : Popkoor Sign of Friendship

Planning concerten 2023 onder voorbehoud

 • Maart 2023        : Lingewaards Mannenkoor (€ 300,=)
 • Juni 2023        : Indische middag mnet band en hapjes
 • Oktober 2023 :  nog te bepalen
 • December 2023 : nog te bepalen

Algemeen
Op 11 september was er Open Monumentendag en was er een Liemerse fietstocht die ook het kerkgebouw aandeed. Buiten stond een standje van de Vriendenstichting, waar jam en honing werd verkocht. De helft van de opbrengst was bestemd voor de Vriendenstichting. Dit is door het bestuur erg gewaardeerd.Ook heeft het bestuur een gezellige borrel gehad bij Huis ter West. Omdat we elkaar zo weinig zagen, was dit een leuk moment om eens bij te praten.

Vergaderingen
De Vriendenstichting heeft in 2021 2x vergaderd. De  vergaderingen waren fysiek en vonden op 26 augustus 2021 en op 11 november 2021 plaats.

Donateurs en Vrienden
In 2021 is de stand 47 donateurs en 3 sponsors.

Medio 2021 is, evenals in 2020, een bericht verstuurd naar de Vrienden of zij wederom voor 2021 de toegezegde bijdrage willen betalen. Het overgrote deel heeft hun bijdrage overgemaakt. Daar is de Vriendenstichting heel dankbaar voor!

Publiciteit
Er heeft een artikel in de krant gestaan, dat de concerten van de Vriendenstichting in 2020 geen doorgang vinden. Daarna heeft er een zeer positief en groot artikel met foto in de Westervoort Post van 2 december 2020 gestaan over het concertprogramma van 2021.

Westervoort in Beweging/Kerstmarkt
De Kerstmarkt is ook in 2021 niet doorgegaan.

Horecavergunning
De ontheffing voor het schenken van wijn en bier is ook in 2021 geldig.

Financien/begroting en jaarrekening/ANBI
Op 1 juli 2019 is de ANBI-status verkregen. Voor vrienden en donateurs is de gift aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. 

De jaarrekening 2021 is opgemaakt en goedgekeurd. We sluiten 2021 af met een positief resultaat van € 1.542. Een belangrijk onderdeel van het resultaat is de jaarlijkse bijdrage van de Vrienden, namelijk € 1.295. Door de coronamaatregelen bleven de opbrengsten uit concerten en andere activiteiten beperkt tot één concert in oktober en de verkoop van diverse producten tijdens de open monumentendag in september. De opbrengst van deze twee activiteiten bedroeg € 703. Tegenover deze opbrengsten staan de kosten voor het organiseren van een concert en onze vaste jaarlijkse kosten, zoals bankkosten, totaal € 456.

In 2020 en 2021 heeft geen gesprek plaatsgevonden met het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente vanwege de Corona pandemie. Dit gesprek zal nu in 2022 worden belegd.

Subsidies
De Stichting gaat zich richten op het verkrijgen van subsidies voor b.v. een licht- en geluidsinstallatie. Ook kunnen er subsidies aangevraagd worden bij Leven in de Liemers. In 2022 gaat het bestuur zich hierover buigen.

Vooruitzichten 2022
Gelukkig is per 1 maart 2022 de Coronapandemie ten einde gekomen en zijn praktisch alle maatregelen afgeschaft. Op het moment van het samenstellen van dit jaarverslag zal vanaf juni weer het eerste concert gaan plaatsvinden.

Tot slot
Dit is het vijfde jaarverslag sinds de officiële oprichting van de Vriendenstichting in 2017.

Opgesteld door        : Frieda van Geest
Vastgesteld op         : 1 april 2022

Voetnoot:
Ontwikkelingen na de balansdatum.
Dit jaarverslag is opgesteld in het voorjaar van 2022. Na twee jaren van zeer beperkte activiteiten door de coronacrisis kunnen we weer plannen maken en starten we op 26 juni 2022 weer met onze concerten. De verwachting is dat de inkomsten uit concerten dan weer zullen toenemen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------